"Seremonia mestari"
(Ceremony master)
öljy, 112 x 90 cm, 5800e, v. 2012