"Seremonia mestari"
(Ceremony master)
öljy, 112x90, 5000e, v.2012