"Lappi" (Lapland) MYYTY!
sekatekniikka, 50x60, 450e, v.2002