"Ylilento" (Flyby)

serigrafia, 50 x 34cm, 250e, v.2001