"Ylilento" (Flyby)

serigrafia, 50x34 cm, 250e, v. 2001